Turasóireacht

Bunaíodh an t-Aonad Turasóireachta sa bhliain 2014 chun tuilleadh forbairt eacnamúil a spreagadh i gCiarraí trí éascú a dhéanamh ar fhorbairt agus tionscal turasóireachta atá inmharthana agus éagsúil a chur chun cinn. Tá seo á bhaint amach trí pháirtnéireachtaí agus comhoibriú le Fáilte Éireann, Tourism Ireland, an earnáil áitiúil turasóireachta, grúpaí pobail agus comhlachtaí forbartha. Anuas ar sin, déanaimid forbairt ar thionscnaimh nua turasóireachta, feabhas a chur ar bhonneagar turasóireachta atá ann cheana féin agus trí caighdeáin inghlactha timpeallachta a chinntiú do mhuintir na háite agus turasóirí araon.

Tá earnáil na turasóireachta ar cheann de na réimsí fáis is mó sa gheilleagar náisiúnta agus áitiúil, agus is í an earnáil den gheilleagar is mó ó thaobh cumas fáis amach anseo. Meallann Ciarraí 1.5 mhilliún turasóir gach bliain ach tá sé d’acmhainn ag an gcontae cur leis an líon cuairteoirí, leis an méid airgid a chaitheann cuairteoirí, agus le líon na ndaoine fostaithe in earnáil na turasóireachta.

D’ullmhaigh an Aonad Turasóireachta Straitéis agus Plean Gníomhaíocht Turasóireacht Chiarraí 2016-2022 i gcomhpháirt leis an bhfóram ‘Destination Kerry’ agus páirtithe leasmhara eile, chun tacú le forbairt na turasóireachta i gCiarraí.

Clár Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta do Chontae Chiarraí 2019
An spriocdháta d’iarratais chríochnaithe ná 4pm, Aoine 15 Feabhra 2019. Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

Déan Teagmháil

Comhairle Contae Chiarraí
Roinn Turasóireacht
Áras an Chontae,
Ráth Teas,
Trá Lí,
Co. Chiarraí,
Ph: 066/7183642
r-phost: TourismOffice@kerrycoco.ie