Muirir ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (ACPNP)

Muirear bliantúil a bhí á chur i bhfeidhm idir 2009 agus 2013 é an muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (ACPNP) i ndáil le maoin chónaithe nach ionann é agus an t-aon áit chónaithe nó an phríomháit chónaithe atá ag an úinéir i rith na mblianta sin.

Mura raibh maoin chónaithe áitithe arna sealbhú i rith na tréimhse seo ní ghlactar leis sin mar dhíolúine ón muirear seo. Déantar an muirear a thobhach bunaithe ar úinéireacht na maoine agus ní ar áitíocht.  Cé gur minic “muirear áit chónaithe thánaisteach” a thabhairt ar an muirear, is éard a bhí ann i ndáiríre muirear ar mhaoin nach raibh in úsáid ag an úinéir mar a p(h)ríomháit chónaithe nó an t-aon áit chónaithe a bhí aige/aici.  Ní gá gur áit chónaithe thánaisteach a bheadh i gceist.  D’fhéadfadh go mbeadh duine i ndiaidh maoin a fhágáil agus a bheith ina c(h)ónaí i gcóiríocht ar cíos áit éigin eile chun críocha oibre nó cúiseanna eile.  Ina leithéid sin de chás, ní bheadh an mhaoin nach raibh an t-úinéir ina c(h)ónaí ann níos mó faoi dhliteanas an muirear a íoc, fiú amháin murach é sin an t-aon mhaoin chónaithe a bhí faoi úinéireacht an duine sin.

Bhí dliteanas an muirear a íoc arna chinneadh bunaithe ar úinéireacht na maoine i gceist ar lá amháin gach bliain. Ba é an dáta seo, ar a tugadh an “dáta dliteanais”, an 31 Iúil 2009 agus ba é an 31 Márta a bhí i gceist in 2010 agus sna blianta ina dhiaidh sin (2011 go dtí 2013). Bhí an muirear le híoc laistigh de thrí mhí ón dáta dliteanais (an 31 Deireadh Fómhair in 2009 agus an 30 Meitheamh in 2010 agus sna blianta ina dhiaidh sin) chun íoc táillí déanacha a sheachaint.

Níl muirir ACPNP á n-íoc ó 2013, ach tá aon dliteanais agus íocaíochtaí atá gan íoc fós iníoctha don údarás áitiúil sa cheantar ina bhfuil an mhaoin i gceist lonnaithe.  Tá an dualgas ar úinéir na maoine an muirear a íoc leis an údarás áitiúil ina bhfuil an mhaoin lonnaithe, agus úsáidtear an t-airgead chun seirbhísí de chuid an údaráis áitiúil sa cheantar sin a mhaoiniú.

An Reachtaíocht & Faisnéis Ghinearálta

Bunaíodh trí Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009, arna leasú le hAcht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh) 2011, muirear bliantúil 200 euro ar áiteanna cónaithe príobháideacha neamhphríomha (ACPNP), iníoctha ag na húinéirí leis an údarás áitiúil sa cheantar ina bhfuil an mhaoin i gceist lonnaithe. Ní raibh an muirear ACPNP éifeachtach ach le haghaidh na mblianta idir 2009 agus 2013.  Rinneadh foráil i gCuid 12 An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 le haghaidh aisghairm na reachtaíochta a bhaineann leis an muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (ACPNP) agus déileáladh le bailiú dliteanas neamhurscaoilte a bhain leis an muirear ACPNP.

Is táille bhreise é an muirear ACPNP seachas Muirear Teaghlaigh  (100 euro le haghaidh 2012) agus Cáin Mhaoine Áitiúil  (bunaithe ar luacháil, ó 2013 ar aghaidh) agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim atá freagrach as iad a bhailiú.

Cé a íocann an muirear ACPNP & Céard iad na cineálacha maoine atá faoi dhliteanas an Mhuirir ACPNP a íoc?

Laghdaíonn an dliteanas, tríd is tríd, atá ar úinéirí maoin ar cíos, maoin saoire agus maoin fholamh.  Seo a leanas na príomhchineálacha maoin chónaithe atá dlite an muirear a íoc – maoin phríobháideach ar cíos; maoin fholamh (seachas áiteanna cónaithe neamhdhíolta, nár úsáideadh mar áitreabh riamh agus ar cuid de stoc trádála gnó iad) agus tithe saoire.

An bhfuil foirgneamh roinnte in árasáin nó seomraí suí is leapa atá faoi dhliteanas an Mhuirir ACPNP a íoc?
Tá. Tá an muirear iníoctha i ndáil le gach aonad cóiríochta. Sa chás go bhfuil foirgneamh roinnte in árasáin nó seomraí suí is leapa, tá an muirear le híoc i ndáil le gach árasán nó seomra suí is leapa

An bhfuil teach atá ligthe ar cíos mar aonad amháin le roinnt áititheoirí faoi dhliteanas an mhuirir ACPNP a íoc?
Tá, tá an muirear iníoctha don teach.

Tá teach soghluaiste agam. An bhfuil mé faoi dhliteanas an muirear seo a íoc?
Níl teach soghluaiste faoi dhliteanas an mhuirir ar áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha a íoc.

DÍOLÚINTÍ
An bhfuil aon díolúintí luaite leis an Muirear ACPNP?

Moltar duit alt 4 d’Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009 a léamh chun sonraí a aimsiú nó teagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Chiarraí trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuasluaite.

Ba cheart an liosta seo a leanas a úsáid mar threoir, áfach:

 • Príomháiteanna Cónaithe Príobháideacha
 • Sa chás go bhfuil duine ina c(h)ónaí i bpáirt d’áitribh mar a p(h)ríomháit chónaithe agus má tá tairbhe á baint aige/aici as Scéim Seomra a Ligean ar Cíos na gCoimisinéirí Ioncaim
 • Iontaobhais lánroghnacha nó comhlachtaí corparáideacha ag a bhfuil stádas carthanúil
 • Sa chás go bhfuil duine ag bogadh ó theach, agus, idir an dá linn, go bhfuil dhá theach faoina (h)úinéireacht ar feadh tréimhse réasúnta gearr ama.
 • Comhúinéireacht mhaoine i ndiaidh colscartha nó comhaontaithe scartha.
 •  Sa chás go bhfágann duine a bhfuil príomháit chónaithe phríobháideach faoina (h)úinéireacht an t-áitreabh i gceist mar go bhfuil sé/sí ar éagumas go fadtéarmach mar thoradh ar thinneas fisiciúil nó meabhrach
 • Sa chás go bhfuil áit chónaithe in úsáid saor in aisce ag gaol leis an úinéir agus go bhfuil cónaí ar an úinéir sa mhaoin chéanna nó laistigh de dhá chiliméadar ón áit chónaithe i gceist.
 • foirgnimh oidhreachta áirithe ceadaithe faoi alt 482 d’Acht um Chomhdhlúite Cánacha 1997
 • foirgnimh nuathógtha ach neamhdhíolta nár úsáideadh riamh mar áitribh agus ar cuid de stoc trádála gnó iad
 • foirgnimh atá ligthe ar cíos ag an Rialtas, údaráis tithíochta agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • foirgneamh atá áitithe faoi léas úinéireachta roinnte de réir bhrí alt 2 d’Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992
 • cóiríocht arna soláthar ag comhlacht tithíochta deonach
 • cóiríocht arna soláthar thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • foirgneamh a bhfuil rátaí tráchtála á n-íoc lena aghaidh

Roghanna Íocaíochta.
Tá dearbhú úinéireachta i ndáil leis an maoin i gceist trí chlárúchán riachtanach nuair atá an muirear á íoc agat.

 1. Íoc ar líne ag nppr.ie
 2. Oifigí Chomhairle Contae Chiarraí sa Roinn Ioncaim, Halla Cuimhneacháin Thomáis Áis, Sráid Deiní, Trá Lí nó in Áras an Chontae, Ráth Teas, Trá Lí. Má tá rogha déanta agat íoc go pearsanta, íoslódáil Foirm Athnuachana ACPNP(Custaiméirí reatha) nó Foirm Chlárúcháin(cuntais nua) agus tabhair an fhoirm chomhlánaithe chomh fada le hoifigí na Comhairle.
 3. Íoc tríd an bPost – Más mian leat íoc tríd an bpost, íoslódáil Foirm Athnuachana ACPNP nó Foirm Chlárúcháin agus seol an Fhoirm Iarratais chomhlánaithe agus an íocaíocht chuig an Roinn Ioncaim, Halla Cuimhneacháin Thomáis Áis, Sráid Deiní, Trá Lí, Co. Chiarraí nó déan teagmháil leis an Roinn Ioncaim ag an uimhir 066/7162100 agus seolfaimid Foirm Iarratais chugat ar féidir leat í a chomhlánú.

Nóta Tábhachtach:
– Ní mór go mbeadh íocaíocht le Seic, Dréacht Bainc nó Ordú Poist iníoctha le ACPNP
– Ní féidir glacadh le hairgead tirim.

Fiosrúcháin
Ba cheart comhfhreagras i scríbhinn a sheoladh chuig:-
ACPNP,
Comhairle Contae Chiarraí,
An Roinn Ioncaim,
Halla Cuimhneacháin Thomáis Áis,
Sráid Deiní,
Trá Lí, Co. Chiarraí.
Ba cheart ríomhphoist a sheoladh chuig: revenue@kerrycoco.ie

Is féidir fiosrúcháin a dhéanamh tríd an teileafón trí ghlaoch ar an uimhir 066 – 7162100

 

Dein teagmháil linn

An Roinn Airgeadas,
Comhairle Contae Chiarraí,
Áras an Chontae,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Ph: Cuntais Iníoctha: 066-71-83500-Folíne 3366
FMS : 066-71-83520
Rátaí/ACPNP: 066-7162100
Uaireanta Oscailte, Luan go hAoine, 9.00am go dtí 5.00pm