Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí

Tá Scéim Náisiúnta Ceannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) 2016 bunaithe ag Comhairle Contae Chiarraí. Tugann an scéim seo deis do thionóntaí údaráis áitiúil a dteach féin a cheannach. Ní mór don tionónta iarratas a chur faoi bhráid an Údaráis Áitiúil a dhéanfaidh cinneadh maidir le hincháilitheacht. Tá aonaid áirithe eisiata faoin reachtaíocht cosúil leo siúd atá curtha ar fáil ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus aonaid sealbhaithe faoi chomhaontuithe Chuid V.

Cliceáil ar Bhileog na Scéime Ceannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) agus foirm iarratais na Scéime Ceannaigh ag Tionóntaí (Incriminteach) le haghaidh tuilleadh eolais.

Má tá aon cheist agat maidir leis an Scéim Ceannaigh ag Tionóntaí, glaoigh ar an uimhir 066 7183860 / 066 7161897.

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie