Saotharlann Chomhairle Contae Chiarraí

Is é an ról atá ag Saotharlann Chomhairle Contae Chiarraí (Saotharlann CCC) monatóireacht a dhéanamh ar thimpeallacht Chontae Chiarraí agus na gníomhaíochtaí a imríonn tionchar uirthi, mar thimpeallacht, de réir na reachtaíochta ábhartha náisiúnta agus AE.

Tá Saotharlann Chomhairle Co Chiarraí creidiúnaithe de réir stádas ISO 17025. Cuimsítear 32 paraiméadar suntasach le haghaidh Uisce Óil, Uisce Snámha, Fionnuisce agus Fuíolluisce de réir na scóipe reatha creidiúnaithe. Tugtar sonraí maidir leis an scóip seo ar shuíomh Gréasáin BNÉC (Bord Náisiúnta na hÉireann um Chreidiúnú)

https://www.inab.ie/FileUpload/Testing/Kerry-County-Council-340T.pdf

Tá Saotharlann Chomhairle Contae Chiarraí i measc na 7 Saotharlann údaráis áitiúil atá creidiúnaithe ar an gcaoi seo. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sí in ann an chuid is mó de na sonraí comhlíonta agus rialála a chur ar fáil chun na riachtanais monatóireachta Náisiúnta agus Eorpacha maidir le huisce óil Chiarraí (soláthar Poiblí agus Príobháideach araon), Uiscí Abhann agus Locha, Uisce snámha agus Fuíolluisce a shásamh.

Tá baill foirne saotharlainne freagrach as 80% de na samplaí a shampláil agus as anailís a dhéanamh ar 70% de na riachtanais anailíse rialála. Is iad príomhchustaiméirí na sonraí seo Seirbhísí Uisce Chomhairle Contae Chiarraí, Uisce Éireann, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​agus na custaiméirí is tábhachtaí, ar ndóigh, muintir Chiarraí iad féin.

Is féidir achoimre a dhéanamh ar ghníomhaíocht na saotharlainne sa chairt seo a leanas:

Dein teagmháil linn

An Rannóg Comhshaoil,
Sráid na Mainge,
Trá Lí, Co. Chiarraí
Ph: 066/7162000
Bruscair 1800/326228
Faics: (066) 7120663
r-phost: environ@kerrycoco.ie