Pleananna Limistéir Áitiúil na gCeantar Bardasach

Tá sé mar aidhm (PS-1) ag Plean Forbartha Contae Chiarraí 2015-2021 Plean Limistéir Áitiúil a réiteach do gach ceann de na Ceantair Bhardasacha.

Sa chreat beartais pleanála nua do Thrá Lí, Cill Airne agus Lios Tuathail, cuimseofar an méid seo a leanas:

a) Plean Ceantair Bhardasaigh nua do na ceantair mórthimpeall ar Thrá Lí/Cill Airne/Lios Tuathail agus do lonnaíochtaí laistigh den Cheantar Bardasach agus,

b) Athrú ar an bPlean Forbartha Baile reatha arna leathnú

Ag féachaint d’fhairsinge shuntasach gheografach Cheantar Bardasach Neidín, is gá straitéis pleanála um úsáid talún a réiteach, arb éard atá inti líon Pleananna Limistéir Áitiúil a chuimsíonn limistéar riaracháin an Cheantair Bhardasaigh. An chéad PLA le foilsiú ná PLA Uíbh Ráthaigh Thiar.

Corca Dhuibhne Thoghcheantar Plean Ceantar Áitiúil 2021-2027

Plean Ceantar Áitiúi Uíbh Ráthaigh Thiar 2019 – 2025

PLA C.B. Thrá Lí 2018-2024

PLA C.B. Chill Airne 2018-2024

Dréachtphlean Limistéir Áitiúil Cheantar Bardasach Lios Tuathail