Scéim Deisiúcháin & Léasaithe

An bhfuil réadmhaoin faoi d’úinéireacht (folamh le haghaidh breis is bliain amháin) i gCiarraí a bhfuil tú toilteanach í a leasú le Comhairle Contae Chiarraí?

Tá an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe dírithe ar réadmhaoin fholamh mar fhoinse fhéideartha tithíocht shóisialta agus deis atá ann d’úinéirí réadmhaoine sruth ioncaim a bheith acu nach mbeadh dá uireasa na Scéime seo. Foráiltear sa scéim go ndéantar oibreacha deisiúcháin agus feabhsúcháin a chinntíonn go bhfuil a leithéid de réadmhaoin ag caighdeán an lóistín ar cíos atá á mhaoiniú ag Comhairle Contae Chiarraí. Ansin asbhaintear costas na n-oibreacha ó na híocaíochtaí cíosa/léasa thar théarma comhaontaithe léasa de 10 mbliana ar a laghad.

Tá roinnt riachtanas luaite leis an scéim:

 • Níl an Scéim ag tacú le ligean ar cíos ar bhonn príobháideach
 • Ní mór go mbeadh an réadmhaoin folamh le haghaidh 12 mhí ar a laghad
 • Ní mór go mbeadh éileamh tithíochta sóisialta ar an réadmhaoin go háitiúil
 • Ní mór go mbeadh an réadmhaoin inmharthana chun lóistín a sholáthar
 • Is é €40,000 uasmhéid chostas na ndeisiúchán a cheadófar faoin Scéim
 • Braitheann an t-íostéarma léasa ar chostas na ndeisiúchán agus beidh íostréimhse léasa 10 mbliana agus uastréimhse léasa 20 bliain i gceist
 • Bunófar na híocaíochtaí léasa ar théarmaí ginearálta an léasaithe shóisialta atá socraithe ag 80% (85% le haghaidh árasán) na rátaí cíosa margaidh reatha i suíomh na réadmhaoine
 • Comhaontaítear scóip agus costas na n-oibreacha idir an t-úinéir agus Comhairle Contae Chiarraí
 • Breithneofar réadmhaoin i ngach ceantar ach, go háirithe, is mian leis an gComhairle réadmhaoin a aimsiú sna príomhbhailte agus sna príomh-shráidbhailte.

Cén fáth ba cheart duit do réadmhaoin a léasú le Comhairle Contae Chiarraí?

 • Uasghrádaigh do réadmhaoin gan ghá a bheith le haon eisíocaíocht chaipitil ó d’acmhainní féin
 • Cíos faoi ráthaíocht
 • Ní bheidh aon chaillteanas cíosa i gceist i rith tréimhsí folmha
 • Ní bheidh ort cíos a bhailiú nó tionónta nua a aimsiú
 • Ní bheidh ort déileáil le tionóntaí nó gnáthobair chothabhála a dhéanamh
 • Ní bheidh ort costais fógraíochta a íoc

Tá Foirmeacha Iarratais agus sonraí eile le fáil trí theagmháil a dhéanamh leis an Roinn Tithíochta.

Teil: 066 7183542
Ríomhphost: kerryrls@kerrycoco.ie

Foirm Iarratais
Ceisteanna Coitianta – Doiciméad Atógáil Éireann
Samplaí de Ríomhanna Cíosa ag cur costas na n-oibreacha san áireamh
Sampla d’Fhoirm Chigireachta Réadmhaoine
(Seicliosta le haghaidh Íoschaighdeán i gCóiríocht Chíosa). Is é Comhairle Contae Chiarraí a bheidh i mbun na cigireachta.
Rialacháin Leasaithe na gCaighdeán Tithíochta le haghaidh Tithe Ligthe ar Cíos 2009
Rialacháin na gCaighdeán Tithíochta le haghaidh Tithe Ligthe ar Cíos 2008
Rialacháin na gCaighdeán Tithíochta le haghaidh Tithe Ligthe ar Cíos 2017

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie