Scéim Deisiúcháin & Léasaithe

An bhfuil réadmhaoin faoi d’úinéireacht (folamh le haghaidh breis is bliain amháin) i gCiarraí a bhfuil tú toilteanach í a leasú le Comhairle Contae Chiarraí?

Is é an aidhm atá leis an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe (RLS) tithíocht shóisialta a sholáthar trí úsáid a bhaint as réadmhaoin fholamh. Tá an scéim dírithe ar úinéirí réadmhaoin fholamh nach bhfuil sé d’acmhainn acu nó nach bhfuil rochtain acu ar an maoiniú a theastaíonn chun réadmhaoin a dheisiú ag caighdeán a bheidh oiriúnach do chóiríocht cíosa.

Maoiníonn an t-údarás áitiúil na hoibreacha deisiúcháin, cuirtear an réadmhaoin ar fáil mar chuid den stoc tithíochta sóisialta trí léas a bhunú agus fritháirítear costas na ndeisiúchán i gcoinne na cíosa sa todhchaí.

Tá roinnt riachtanas luaite leis an scéim:

 • ní mór go mbeadh an réadmhaoin folamh le haghaidh 12 mhí ar a laghad sula ndéantar iarratas: beidh fianaise ar fholúntas ag teastáil
 • níl an scéim ag tacú le ligean ar cíos ar bhonn príobháideach
 • ní mór go mbeadh éileamh tithíochta sóisialta ar an réadmhaoin go háitiúil
 • ní mór go mbeadh an réadmhaoin inmharthana chun tithíocht shóisialta a sholáthar
 • tá maoiniú luach € 60,000 ar fáil do gach aonad, CBL san áireamh
 • íocfaidh úinéir na réadmhaoine costas na ndeisiúchán trí fhritháireamh i gcoinne na híocaíochta cíosa comhaontaithe go dtí go mbíonn luach na n-oibreacha aisíoctha
 • tá téarma léasa íosta 5 bliana i gceist agus téarma léasa uasta de 25 bliain i gceist
 • comhaontófar na cíosanna atá le híoc i ndiaidh idirbheartaíochta le Comhairle Contae Chiarraí
 • bunófar na híocaíochtaí léasa ar théarmaí ginearálta an léasaithe shóisialta atá socraithe ag idir 70% agus 80% de na rátaí cíosa margaidh reatha i suíomh na réadmhaoine
 • comhaontaítear scóip agus costas na n-oibreacha idir úinéir na réadmhaoine agus Comhairle Contae Chiarraí
 • ní mór go mbeadh na caighdeáin íosta á gcomhlíonadh ag an réadmhaoin, mar aon le Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin le haghaidh Tithe Ligthe ar Cíos) 2019
 • ní mór go mbeadh troscán sa réadmhaoin

Breithneofar réadmhaoin i ngach ceantar ach go háirithe is mian leis an gComhairle réadmhaoin a aimsiú sna príomhbhailte agus sna príomh-shráidbhailte.

Na príomhbhuntáistí d’úinéirí réadmhaoine:

 • Cíos faoi ráthaíocht
 • Réadmhaoin a uasghrádú a d’fhéadfaí a thréigean mura ndéantar na hoibreacha uasghrádaithe
 • Ní bheidh aon chaillteanas cíosa i gceist i rith tréimhsí folmha
 • Ní bheidh ort cíos a bhailiú nó tionónta nua a aimsiú
 • Ní bheidh ort déileáil le tionóntaí nó gnáthobair chothabhála a dhéanamh
 • Ní bheidh ort costais fógraíochta a íoc

Is féidir foirmeacha iarratais a sheoladh trí r-phost chuig an seoladh kerryrls@kerrycoco.ie

Tá an Fhoirm Iarratais agus na Ceisteanna Coitianta (CCanna) agus tuilleadh sonraí le fáil thíos nó trí r-phost a sheoladh chuig an Roinn Tithíochta ag an seoladh kerryrls@kerrycoco.ie

 

Dein teagmháil linn

An Rannóg Tithíochta,
Ráth Teas, Trá Lí,
Co. Chiarraí
Tithíiochachta Ph Ext
r-phost: housing@kerrycoco.ie